शिक्षासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान (निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तह)

शिक्षासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान (निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तह)

nn

Curriculum
Lectures (51 Videos | 40)
  • 1 : शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास
  • 2 : शिक्षा मनोविज्ञान
  • 3 : सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्वहरु
  • 4 : सिकाइ प्रकृया र सिकाइका सिद्धान्तहरु
  • 5 : पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक
  • 6 : शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री
  • 7 : मूल्याङ्कन र परीक्षा
  • 8 : शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक संगठन
  • 9 : शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान
Price Rs. 999 Rs. 999 /-